Lees hier over de projecten die het duurzame waterbeheer op het bedrijventerrein ondersteunen. Neem voor meer info contact met ons op. Geïnteresseerd om u te vestigen op het bedrijventerrein? Ontdek dan snel hoe.

Het bedrijventerrein Keiberg-Vossem is gelegen in een grondwaterbeschermingszone type 3. Dit betekent dat het in de dichte omgeving ligt van een drinkwaterproductiesite en er bijzondere regels gelden op het vlak van waterinfiltratie. De aanleg van het bedrijventerrein betekent 4,5 ha extra verharding.

Bij standaard maatregelen voor een zone type 3 (regenwateropvang – bufferen – overloop naar riolering) mag vervuild regenwater niet in de bodem infiltreren. Daarnaast is de grond ook slecht geschikt voor infiltratie. Dit is negatief voor de drinkwaterbronnen in de buurt en zet extra druk op de riolering, terwijl de naburige verkaveling reeds met overstromingsproblemen kampte.

Gezien het toekomstbestendige karakter van het bedrijventerrein, heeft Interleuven als ontwikkelaar-beheerder een innovatieve installatie geplaatst om het waterbeheer te organiseren. Deze oplossing is zowel gunstig voor de omgeving, het milieu, als voor de plaatselijke bedrijven. Het terrein werd erkend als een ‘proeftuin droogte’. Dit houdt in dat het project als waardevol beschouwd wordt door de overheid en financiële steun krijgt van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Project: Water voor later

Bij het betreden van het bedrijventerrein Keiberg-Vossem springt een element onmiddellijk in het oog: het ‘Amfithewater’. Dit aangelegde waterbekken heeft niet alleen een landschapsfunctie maar, en vooral, een grote ecologische waarde. In dit waterbekken zal al het hemelwater verzameld worden dat op de daken en verhardingen van het bedrijventerrein valt. Dat water kan dan nadien hergebruikt worden. Het waterbekken zelf is ondoorlatend, er kan dus geen water in de grond infiltreren.

Het opgevangen water zal vanuit het wachtbekken eerst gefilterd worden. Dit gebeurt door een installatie van de Watergroep in het technisch gebouw dat zich naast het bekken bevind. Dit gezuiverde water wordt daarna via een apart net terug ter beschikking gesteld aan de bedrijven. Het water dat de bedrijven niet hergebruiken, wordt dan aan de ondergrond gegeven. Door de grondwaterreserves op deze manier aan te vullen kunnen tijdens periodes van langdurige droogte de bedrijven dit water oppompen om te hergebruiken.

Het waterbekken op bedrijventerrein Keiberg-Vossem

Alleen maar voordelen

Door het overtollige volume water terug te geven aan de bodem is een overloop van het wachtbekken naar de riolering overtollig. Hierdoor wordt het risico op wateroverlast in de nabijgelegen woonwijk Kleine Ham verleden tijd. Zonder de innovatieve aanpak van het Water voor Later project zou er bij hevige regenval nog steeds overlast kunnen ontstaan.

Maar het project levert niet alleen ecologische voordelen op. Ook de bedrijven die zich vestigen kunnen profiteren van een aantal voordelen. Omdat ze kunnen aansluiten op het tweede waternet hoeven ze zelf geen investeringen te doen in een hemelwaterput of een pomp- en filterinstallatie. Doordat het waterbeheer centraal gebeurt worden ze ontzorgd én doen ze financieel een goede zaak. Daarbovenop komt dat dankzij de erkenning als proeftuin Droogte en bijhorende subsidiering de vergoeding voor het huishoudwater heel wat lager ligt.

Project: RainBrain

RainBrain is een Slimme Regio project op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. Het bedrijventerrein Keiberg-Vossem is één van de drie pilootgebieden waar dit project zal geïmplementeerd worden. Als doel heeft dit project om de bestaande waterinfrastructuur te monitoren en slim te sturen om zo op een efficiëntere manier aan waterbeheer te doen. De andere cases situeren zich op de Arenbergcampus en op het gemeenteplein in Kessel-Lo.

Concreet zullen op het terrein enkele sensoren geïnstalleerd worden die zullen helpen bij de aansturing van het waterbekken. Onder meer de impact op de zuiveringscapaciteit is groot. Dankzij de slimme sturing zal er bij een halvering van de zuiveringscapaciteit toch meer water richting de zuivering gaan ten opzichte van een grotere capaciteit zonder sturing. Dit betekent dat de zuiveringsinstallatie minder energie zal verbruiken & toch een hoger volume zal bereiken.

RainBrain zal het ook mogelijk maken om de risico’s op wateroverlast aan te pakken. Het project kan bijvoorbeeld aan de hand van neerslagvoorspellingen capaciteit vrijmaken voor de piek van een bui. Of anderzijds het water langer vasthouden na de piek. Op deze manier kan er meer water naar de zuivering gebracht worden én worden er afwaarts geen problemen veroorzaakt.